Ett viktigt första steg

Idag kom lagrådsremissen om nationell läkemedelslista som innebär att all relevant information om läkemedel som förskrivits till en person på recept och hämtas ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe.

– Ett viktigt första steg mot att få en samlad bild av en persons läkemedelsförskrivning och att förskrivare och andra professioner ska kunna stödja patienten i sin läkemedelsbehandling, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

I sitt remissvar har Apotekarsocieteten lyft vikten av att i en förlängning bör även de läkemedel som ges inom slutenvården komma med för att få en total bild samt att data från registret ska kunna användas för forskning kring läkemedel i användning. Det senare som en del i visionen e-hälsa 2025.

– Samtidigt som arbetet med att införa den nationella läkemedelslistan pågår är det viktigt att hälso- och sjukvården inklusive apoteken ser över arbetsprocesser och informationssamordningen sinsemellan. Nationella läkemedelslistan är ett viktigt verktyg men bör kompletteras med införandet av nya arbetsprocesser mellan alla involverade  professioner menar Karin Meyer.

Till lagrådsremissen
Till Apotekarsocietetens remissvar