En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu är det bara att se fram emot två år av spännande utmaningar.

Apotekarsocieteten toppar sitt lag, stod det i pressen. Jag tackar ödmjukt för att jag får fortsatt förtroende att leda Apotekarsocietetens nya styrelse med en ännu bredare kompetensbas och erfarenhet som väl kommer till pass i vårt viktiga arbete. En stadgeändring har dessutom medfört att vi nu har ytterligare en ledamot i styrelsen. Det är roligt att leda en organisation med vind i seglen. Antalet medlemmar ökar och det riktigt bubblar av verksamhet ute i organisationen och på kansliet på Wallingatan i Stockholm.

Verksamhetsplanen för 2018 och 2019, som nu sjösatts, har utarbetats med hjälp av hela organisationen, såväl medlemmar och förtroendevalda som personal och ledning på kansliet. Den gäller hela organisationen – våra kretsar, sektioner, SIGs, kansli samt Läkemedelsakademin och Läkemedelsvärlden.

Under de nästkommande två åren ska vi fokusera på att utvecklas till en starkare och tydligare mötesplats och en kompetenshöjande aktör för professionellt verksamma inom läkemedelsområdet i hela landet. Vi kan även etablera nya mötesplatser samt utbildningar på webben för att öka tillgängligheten online. Vår bredd och vårt djup erbjuder ett attraktivt exklusivt nätverk. Genom att även fokusera på vetenskapliga frågor och arrangera vetenskapliga internationella konferenser visar vi att vi också finns på den globala arenan. Våra stipendier möjliggör dessutom för många att delta i kurser och konferenser både nationellt och internationellt.

Apotekarsocieteten ska också skapa ökad samverkan mellan professioner och intressenter inom hela kedjan – från utveckling till användning inom läkemedel och medicinteknik. Genom tvärprofessionell och multidisciplinär samverkan ökar möjligheten till bättre och effektivare läkemedelsbehandling för patienter. Vi menar allvar med vår kraftsamling mot läkemedelsresistens. I ett första steg fokuserar vi på antibiotikaresistens, men sedan väntar en utökad satsning till resistensmekanismer på andra områden.

Efter beslut i fullmäktige inrättas nu en Musei- och biblioteksnämnd som ska ta ansvar för utveckling och modernisering av vårt värdefulla kulturarv.

Jag vill också passa på att tacka de avgående styrelseledamöterna för ett fantastiskt fint samarbete och önskar er alla en härlig sommar!

Märit Johansson
Styrelseordförande