Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens är allas ansvar

Apotekarsocietetens vision är att göra Sverige kunnigare om läkemedel. I frågan om antibiotika handlar det om att vara en aktör som bidrar till att sprida kunskap om att vi alla har ett ansvar i kampen mot antibiotikaresistens.

– Vi kan inte längre förlita oss på att sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin ska lösa problemet, utan ansvaret är allas, säger Karin Meyer. Vi måste alla bidra till att öka livslängden av befintliga antibiotika och då är kunskap det viktigaste medlet.

Detta lyfta Karin Meyer och Björn Olsen i en debattartikel i UNT i maj 2018. Karin Meyer uppmanade även på ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 5 juli Sveriges EU-politiker att verkar för:

  • Stopp för försäljning av antibiotika utan recept, till exempel genom ökad kontroll av medlemsländernas efterlevnad till den EU-gemensamma antibiotikaresistensplanen som alla länder förbundit sig att följa.
  • Öronmärkta forskningsmedel för utveckling av nya antibiotika och arbete mot antibiotikaresistens i EU:s nya forskningsprogram Horizon Europe.
  • Tydliga initiativ för framtagande av finansiella incitament och strukturer för att stimulera utveckling av nya antibiotika.

För utan fungerande antibiotika är den globala hälsan i allvarlig fara. Därför är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och inte använda antibiotika i onödan, lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket och att Sverige fortsätter att sprida kunskap om det arbete vi gjort för att minska användningen.

Under 2018 och fram till nu har vi skrivit debattartiklar och arrangerat ett antal frukostseminarier i samarbete mellan Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden. Utöver detta har har flera av Apotekarsocietetens kretsar och sektioner arrangerat seminarier lokalt för att bidra till ökad kunskap. Läs mer och ta del av en del av våra seminarier här.

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning.

Allmänheten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, men frågan faller mellan stolarna på både statlig och regional nivå. Regeringen måste agera, Sveriges långsiktiga välstånd hänger på det, skriver Forska!Sverige och en mängd tunga debattörer ur vård- och forskningsvärlden, däribland Apotekarsocieteten. I artikeln nämns två konkreta förslag som Apotekarsocieteten även lyfte i sitt inspel till den kommande forskningspropositionen.

1. Fördubbla investeringen i medicinsk forskning. De totala hälso- och sjukvårdskostnaderna uppgick år 2017 till 11 procent av BNP. Samtidigt gick 0,19 procent av BNP till medicinsk forskning och utveckling som kan förbättra vården och hälsan. Det motsvarar endast 2 öre per vårdkrona. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling fördubblas till 4 öre per vårdkrona.

2. Handlingsplan för hälsodata. För att öka kvaliteten och jämlikheten i vården krävs en kraftsamling för arbetet med nationell samordning av hälsodata. En Sifo-undersökning visar att 95 procent av allmänheten vill dela med sig av hälsodata för forskning och hälsofrämjande syften. Patienter, vårdgivare, forskare och företag måste få bättre möjlighet att bidra till insamling, användning och delning av data och det måste ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Regeringen bör besluta om en nationell handlingsplan för hantering av hälsodata.

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle

Bild: Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning

De är nominerade till Bästa kundinsats på apotek 2019

Nu finns tre nominerade och den slutliga vinnaren utses inom kort. Presentation och prisutdelning sker på Apoteksforum onsdag den 27 november klockan 14.15

 

De tre nominerade är från vänster :

Axel Melin, leg. receptarie, apotekschef, Kronans Apotek, Västervik
Genom uppmärksamhet och mycket god kundkommunikation fångade Axel upp orsaken till de besvärliga biverkningar som kunden fått. Biverkningarna försvann efter en dosjustering.

Matilda Persson, leg. receptarie, Apotek Hjärtat ICA Maxi Hässleholm
Genom ett lyhört samtal och kompetent tolkning av EES-signal kunde Matilda identifiera att en mindre allvarligt klassad interaktion påverkade kundens behandling. Kunden och ansvarig läkare fick uttömmande information av Matilda, och läkemedelsbehandlingen justerades.

Mikael Söderlund, leg. apotekare, läkemedelsansvarig, Apoteket, Kungens Kurva
Med en kunnig och individuellt anpassad dialog fick Mikael en kund att förstå värdet i sin läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom. Kunden lämnade apoteket med en fördjupad förståelse kring behandlingen och var motiverad att fortsätta den.

Priset Bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten med syfte att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

Det behövs extra satsning på kompetensutveckling för hela läkemedelsutvecklingskedjan

”Det är mycket angeläget att Sverige bibehåller och stärker sin värdefulla position inom de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling (från molekyl till fungerande läkemedel).  Inom detta område är forskning en förutsättning för den baskompetens som genereras inom ramen för de avancerade grundutbildningarna. Framtidens forskning inom life science-området har en hög tvärvetenskaplig prägel. Det är viktigt att skapa förutsättningar för kompetens som behövs i hela utvecklingskedjan vid framtagande av läkemedel och medicintekniska produkter, så att företagen stannar i Sverige. Idag behöver den kompetens och samordning som behövs i de olika stegen för att ta fram själva produkten/läkemedlet stärkas. Kompetensen som fortfarande finns idag inom detta fält riskerar att undermineras väsentligt inom en 10-årsperiod efter att de stora företagen i mycket har lämnat landet. Med fler nya typer av läkemedel kommer behovet bli ännu större.”

Det skriver Apotekarsocieteten, LIF och Uppsala universitet i en skrivelse till life science-kontoret, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Vinnova. Det finns även med i det som samtliga skickat in till arbetet med Forskningspropositionen 2020. Ta del av skrivelsen här Det behövs extra satsning på hela läkemedelsutvecklingskedjan

Apotekarsocieteten har tillsammans med LIF och Uppsala universitet genomfört seminarier i Almedalen kring frågan, senast nu sommaren 2019. Här kan du ta del av det

 

Vi var med i Stockholm – fast på distans

Hallå där, Pia Sundberg, ordförande i den skånska kretsen – du tog initiativ till att anordna ett möte i Lund för att gemensamt kunna ta del av aktiviteten ”Klok antibiotikabehandling av vanliga infektioner i öppen vård” som Sektionen för öppenvårdsfarmaci anordnade hos Apotekarsocieteten i Stockholm den 29 oktober. Hur föddes den här idén?

– Efter kretsrådet i september blev jag inspirerad att fixa en Stramaföreläsning med Stramagruppen från Skåne eftersom antibiotika är ett prioriterat ämne för Apotekarsocieteten. Jag mejlade Stramagruppen, men de visade sig vara fullbokade hela hösten. Under tiden dök satsningen från Sektionen för öppenvårdsfarmaci upp i aktivitetskalendern. Eftersom Norrlandskretsen arrangerade en motsvarande aktivitet med inspelning som man kunde följa via länk, tänkte jag att vi också skulle testa det. Jag mejlade Anna Montgomery, ordförande i Sektionen för öppenvårdsfarmaci, och hon var positiv och förmedlade detta till de som ansvarade för aktiviteten.

Vilken lokal och utrustning hade ni på plats?

– Vi hyrde lokal på Skånes universitetssjukhus. Dator fanns där, men vi hade med egen för säkerhets skull. Det var inga problem med tekniken, men jag överlät allt detta till de yngre deltagarna.

Hur såg upplägget för kvällen ut?

– Vi startade med mingel och småprat 18.15 och bjöd på fika med baguette. Det var drop in, och det fanns tid för presentation av vår kommande årsmötesföreläsning och en bakgrund till dagens upplägg. Det blev lite för sent för eftersnack med tanke på hemresor, men alla var nöjda med den utmärkta föreläsningen och det var kul att kunna delta i frågestunden.

Finns det något du vill förmedla?

– Tänk på att det är enkelt att ansluta via länk. Stötta gärna de kretsar som har svårt att få föreläsare på grund av avstånd och/eller frånvaro av högskolor/ lärosäten. Då blir ett fysiskt möte värdefullt genom att man träffar kollegor och kan utbyta erfarenheter under trevliga former.

Som medlem i Apotekarsocieteten kan du ta del av inspelningen här

Apotekarsocieteten gett inspel till forskningspropositionen 2020

Apotekarsocieteten har idag skickat in sina synpunkter inför den kommande forskningspropositionen.

– Två frågor som vi lyfter är vikten av forskning kring läkemedel i användning samt att Sveriges position inom antibiotikaområdet ska vara fortsatt stark, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. För båda dessa områden ger vi konkreta förslag på hur de kan stärkas.

Ett annat område som föreningen lyfter är vikten av kompetensförsörjning inom hela utvecklingskedjan för läkemedel och medicintekniska produkter samt att förutsättningar för att lättare kunna göra kliniska studier i Sverige.

– Kompetensförsörjning inom hela utvecklingskedjan för läkemedel och medicinteknik är en nyckelfråga för Sverige som life science-nation. Det gäller inte minst inom de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling, säger Karin Meyer

Apotekarsocieteten ger förslag inom följande områden:

  • Förutsättningar för forskning och innovation
  • Förbättra förutsättningarna för klinisk forskning
  • Nationell samordning av hälsodata för att möjliggöra precisionsmedicin
  • Långsiktig kompetensförsörjning inom läkemedelsutveckling
  • Forskning av läkemedel i användning ska stärkas
  • Antibiotika – Sveriges position inom området ska vara fortsatt stark såväl nationellt som internationellt
  • Forskning, utveckling och utbildning inom medicinteknik behöver stärkas

Hela dokumentet:
Apotekarsocietetens synpunkter inför forskningspropositionen 2020

Apotekarsocietetens remissvar om KAM/KAV: Bra att alla terapier ska implementeras med samma krav

Apotekarsocieteten har lämnat synpunkter på utredningen om Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM/KAV-utredningen). Apotekarsocieteten stödjer förslaget att det tydliggörs om vad som ska gälla för dessa behandlingar samt deras relation till hälso- och sjukvården men lyfter att vissa klargöranden kring behandling av allvarliga sjukdomar och symtom behöver förtydligas.

Vidare välkomnar Apotekarsocieteten utredarens förslag att all implementering av terapier inom hälso- och sjukvården ska ha samma krav.

Apotekarsocietetens remissvar KAM och KAV

Till Apotekarsocietetens samtliga remissvar

Vi välkomnar PLATINEA till Apotekarsocieteten 24-25 oktober

Den 24 och 25 oktober håller plattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) sin andra workshop på  Apotekarsocieteten.

Projektledare Enrico Baraldi ser fram emot två dagar med  spännande diskussioner och redovisning av arbetspaketens arbete hittills i den viktiga frågan antibiotikaresistens.

”Kampen mot antibiotika saknar en Greta Thunberg”

Detta var en av de slutsatser som drogs vid morgonens frukostseminarium arrangerat av Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens”. Morgonens seminarium hade fokus på vad gör regeringen. Deltog gjorde departementssekreterare Nina Viberg, Socialdepartementet och regeringens globala hälsosamordnare Anders Nordström.

Mycket handlade om  aktiviteterna på den internationella arenan, där Sverige har ambitioner att ha en ledande roll. Senast i förra veckan beslutade regeringen att svenska experter ska få större möjligheter att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens i låg- och medelinkomstländer. Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att möjliggöra ökad  medverkan av svensk expertis i det arbete som bedrivs av den så kallade tripartiten. Det är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen, WHO, världsorganisationen för djurhälsa, OIE, samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden. se

Om du missade detta seminarium men finns i Uppsala nu på onsdag 23 oktober kan du möta Nina Viberg hos Norra Mälarkretsen 

Tyvärr så blev det ingen inspelning av detta som utlovat pga tekniska problem. Vi beklagar detta.

Stipendier för receptariestuderande

Apotekare Otto Hedströms stipendier utlyser stipendier för dig som studerar till receptarie. Läs mer här och ansök senast 31 oktober.