Hur kan vi säkra tillgång till livräddande läkemedel?

I år är det 20 år sedan Läkare Utan Gränser startade den så kallade Accesskampanjen för att förbättra tillgången till livsnödvändiga läkemedel. En del av 20-årsjubiléet var ett seminarium i samarbete med Apotekarsocieteten den 5 december.

Kampanjen lever vidare och sätter återkommande fokus på bristande tillgänglighet till olika viktiga läkemedel påverkar människor i olika delar av världen. Det handlar inte minst om infektionssjukdomar som malaria, hiv, tuberkulos, ebola, sömnsjuka och hepatit C. Vid seminariet deltog inbjudna experter på läkemedel och global hälsa gav sina perspektiv i ett panelsamtal under ledning av moderator Amina Manzoor, medicinjournalist på Dagens Nyheter.

I panelsamtalet deltog Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten; Anders Nordström, Sveriges Ambassadör för Global Hälsa; Otto Cars, ReACT- Action on Antibiotic Resistance och Pieter-Jan van Eggermont, Humanitär Rådgivare, Läkare Utan Gränser Sverige.

Mer från dagen på Läkemedelsvärlden.se

Fotograf: Sami Siva

 

 

IFs stiftelse utlyser stipendier, sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier för i första hand doktoranders medverkan i kurser, konferenser samt stipendier för post doc vistelse utomlands under ett år. För studerande utlyses även stipendier för examensarbeten samt sommarforskning. Läs mer

 

Glad och ödmjuk Scheelepristagare

-Jag är glad och ödmjuk över att få Scheelepriset, sade Emmanuelle Charpentier till Läkemedelsvärlden.se, i samband med att priset överlämnades av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson.

Priset delades ut av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson under torsdagens Scheelesymposium som bjöd på ett flertal aspekter av hur CRISPR-Cas9 och genteknik kan användas.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Under dagen gjordes ett antal intervjuer av Läkemedelsvärldens chefredaktör Ingrid Helander som du hittar på vår Facebook-sida.

Intervjuer på Facebook:

Emmanuelle Charpentier, årets Scheelepristagare

Professor Anna Cereseto från University of Trento  om de största utmaningarna innan gensaxen kan användas som medicinsk behandling.

Bernt Eric Uhlin, professor vid Umeå Universitet, berättar om hur det var att vara med när upptäckten gjordes.

På bilden från vänster: Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten; Emmanuelle Charpentier, Märit Johansson, ordförande Apotekarsocieteten.

Sandra Wimberger vinnare av Young Scientist Award 2019

Sandra Wimberger doktorand vid Göteborgs universitet och AstraZeneca, Mölndal vann pris för bästa poster under Young Scientist Day. Dagen före Scheelesymposiet där unga forskare fick möjlighet att diskutera sin forskning med årets Scheelepristagare Emmanuelle Charpentier.

Sandras poster hade titeln ”Modulation of the DNA damage response to enhance targeted integration at CRISPR/Cas9-mediated DNA double strand breaks”. En titel som väl stämmer in på temat för årets Scheelesymposium.

 

Lloyds apotek vinnare av Årets Kompetensapotek 2019

Vi gratulerar Lloyds apotek till vinnare av utmärkelsen Årets Kompetensapotek 2019. Det vinnande laget bestående av André Barbosa, Nadia Sebaa och Anna Larsson vann en jämn final under andra dagen på Apoteksforum.

På bilden från vänster: André Barbosa, Anna Larsson och Nadia Sebaa.

Matilda Persson prisas för Bästa kundinsats på Apoteksforum

Under Apoteksforums fick Matilda Persson ta emot priset för Bästa kundinsats på apotek. Utmärkelsen delades ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Sofia Kälvemark Sporrong prisades på Apoteksforum

Under Apoteksforums första dag fick Sofia Kälvemark Sporrong ta emot Apotekarsocietetens pris för att hedra Rune Lönngrens arbete inom samhällsinriktade läkemedelsfrågor. Hon tilldelades priset tidigare i år ”för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning”.

Priset delades ut av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson under det nu pågående Apoteksforum. 

Under onsdagen fortsätter Apoteksforum med bland annat en session om Apoteksforskning och kommunikation med patienter på apotek för att säkra en patientsäker läkemedelsanvändning.

På bilden från vänster: Märit Johansson, ordförande Apotekarsocieteten; Sofia Kälvemark Sporrong, Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Välkommen till Stockholm och Scheelesymposiet Emmanuelle Charpentier

Denna vecka välkomnar Apotekarsocieteten årets Scheelepristagare professor Emmanuelle Charpentier till Stockholm.

På onsdag 27 november får 12 unga forskare möjlighet att diskutera sin forskning med professor Charpentier på Young Scientist Day.

Under torsdagen den 28 november är det dags för Scheelesymposiet med titeln ”CRISPR-Cas and gene therapy”. På detta deltar ett flertal internationella toppforskare inom området.

– Det blir ett brett program som sträcker sig från basal forskning till innovativa tillämpningar och jag är imponerad av den uppställning av världsledande forskare som Apotekarsocieteten har fått till Stockholm, säger professor Bernt Eric Uhlin som deltagit i planeringen av symposiets sessioner.

– Årets symposium kommer att bjuda på fascinerande inblickar i vad CRISPR-Cas9-systemet kan användas till, säger professor professor Birgitta Henriques Normark i en intervju. 

Under Scheelesymposiet sker även utdelningen av 2019 års Scheelepris.

Läkemedelsvärlden.se har i några intervjuer lyft olika aspekter av genterapi.

Positiva delresultat för klinisk Crispr-studie

”Crispr har öppnat en helt ny värld”

Ännu tidigt för behandling med gensax

 

Ta ledartröjan i antibiotika-kampanjen, Stefan Löfven

Den uppmaningen ger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer statsministern i en blogg på Läkemedelsvärlden.se.

”Jag hoppas att Stefan Löven lockas av tanken att bli ihågkommen för att vara den statsminister som på den internationella arenan såg till att Sverige tog ledarskapet för de politiska krafttag som måste till för att vinna kampen mot antibiotikaresistensen.”

Läs hela bloggen här

”Begränsa giltighetstiden för antibiotikarecept”

I kampen mot antibiotikaresistens lyfter Apotekarsocieteten ett förslag om att förskrivning av antibiotika i största möjliga mån tidsbegränsas.

– Att tidsbegränsa giltighetstiden för antibiotikarecept är något som går att genomföra redan idag. Vi vill med denna skrivelse göra fler uppmärksamma på detta som ett ganska enkelt sätt att minska felaktig användning av antibiotika och därmed öka patientsäkerheten, säger Karin Meyer VD på Apotekarsocieteten

 

Apotekarsocieteten uppmärksammar – kortare giltighetstid för recept vid förskrivning av antibiotika

Den snabba spridningen av antibiotikaresistens hotar den globala folkhälsan, och flera insatser krävs såväl nationellt som globalt avseende nya antibiotika och användningen av befintliga. Forskningen inom nya antibiotika har visat sig vara svår och mycket pekar på att det kommer ta lång tid innan vi har nya produkter att tillgå. Att minska användningen av befintliga antibiotika, men framförallt att använda dessa rätt, är en mycket viktig faktor för att minska hastigheten på resistensutvecklingen.

I regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens som togs fram 2016 betonas vikten av en ansvarsfull användning av antibiotika. Detta är även i linje med den samlade internationella forskningen som påvisar ett starkt samband mellan användning av antibiotika och resistensutveckling.

I Sverige är situationen än så länge förhållandevis gynnsam. Genom ett systematiskt arbete i hälso- och sjukvården under många år har överanvändningen av antibiotika minskat. Vi har även en god övervakning av resistensutvecklingen och ökad medvetenhet i befolkningen om värdet av restriktiv antibiotikaanvändning.

Ett långsiktigt mål för antibiotikaförskrivningen har varit 250 recept (antalet uttagna recept) per tusen invånare och år. Sedan målet sattes för tio år sedan har förskrivningen i Sverige minskat med över en fjärdedel och är nu under 300 recept. Två regioner har redan nått målet och några är på god väg.

Recept som förskrivs är, utom i vissa undantagsfall, giltiga under ett år. Det innebär att antibiotika som förskrivits och inte hämtats ut vid det aktuella infektionstillfället i stället kan hämtas ut vid ett senare tillfälle för att antingen användas vid ett annat sjukdomstillfälle eller för att ha tillgängligt i hemmet. Detta kan inte anses vara en ansvarsfull användning som ju innebär att rätt antibiotika ska användas vid den specifika infektionen i fråga. Detta måste bedömas av förskrivare för varje enskild infektion. Det finns även en risk att dagens system med ettårig giltighetstid leder till ökat uttag av antibiotika som sedan används fel eller i onödan eller inte alls och måste tas om hand som överblivet läkemedel.

Mot bakgrund av detta föreslår Apotekarsocieteten att förskrivning av antibiotika i största möjliga mån tidsbegränsas. Begränsningen i tid bör diskuteras inom professionen men kan inom primärvården handla om enstaka veckor. Implementation av detta arbetssätt kan göras inom ramen för befintliga föreskrifter, regelverk och system och utan ökad administration. Möjligheten finns således redan idag men används sällan och med stor variation mellan regioner. Arbetssätt och rutiner där begränsad giltighetstid för antibiotika är noga avvägd med beaktande av såväl patientens förutsättningar ger även fortsättningsvis en hög grad av flexibilitet och därmed optimal behandling för varje patient.

Apotekarsocieteten vill med denna skrivelse uppmärksamma alla aktörer om denna möjlighet som på ett konkret sätt kan bidra till att Sverige snabbare och med bibehållen patientsäkerhet når målet om 250 recept/1000 invånare.

Avstämning har gjorts med ett antal aktörer som Strama, Nepi, LOK, Sveriges Farmacevter, Sveriges Apoteksförening och Svenska Läkaresällskapet.

Med vänliga hälsningar

Karin Meyer                                 Birgitta Karpesjö
VD, Apotekarsocieteten             Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten

Skrivelsen i pdf-format Apotekarsocieteten föreslår – kortare giltighetstid för antibiotikarecept

Skrivelsen har skickats till Socialdepartementet.