International Clinical Trials Day – get together

Apotekarsocieteten på SvD Debatt om kliniska prövningar

I en debattartikel på SvD Debatt den 30 maj skriver Apotekarsocieteten med flera att införandet av avgift för kliniska prövningar som initieras av enskilda forskare inte stämmer överens med life science-satsningen. En avgiftshöjning för dessa studier kan leda till att antalet kliniska prövningar i Sverige minskar.  Författarna ger två förslag på tänkbara lösningar med adress till ansvariga ministrar vid socialdepartementet och utbildningsdepartementet. Dessa förslag innebär i korthet att:

  • Regeringen skyndsamt påbörjar arbetet med att förändra lagstiftningen så att akademiska kliniska prövningar även fortsatt är avgiftsbefriade.
  • Regeringen tillför medel till en statlig forskningsfinansiär, exempelvis Vetenskapsrådet, och att dessa medel görs tillgängliga för forskare som drabbas av denna avgift.

Artikeln är undertecknad av företrädare för Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, NEPI, LOK och Apotekarsocieteten.

Till debattartikeln på SvD Debatt (kan vara inloggningsskyddad)

 

Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång?

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ta del av inspelningen

Torsdag den 23 maj arrangerade Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden ett heldagsseminarium om Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ett 60-tal experter, beslutsfattare och andra engagerade i frågan hade samlats för att djupdyka i arbetet mot antibiotikaresistens i Sverige, förutsättningarna för att få fram nya antibiotika, utsläppen från antibiotikatillverkning samt det globala arbetet mot resistensutvecklingen. Seminariet var det senaste i ett antal seminarier som anordnats under 2018 och fram till nu på temat Kampen mot antibiotikaresistens

Seminariet var uppdelat i fyra block och du kan ta del av en inspelning från det här:.

Antibiotikaanvändning och resistensarbete i Sverige
med medverkan av
Stephan Stenmark, Strama
Enrico Baraldi, Platinea och Uppsala universitet
Camilla Björn, Spirha
Magnus Thyberg, Stockholms läns landsting

Nya antibakteriella behandlingar – vad är vi beredda att betala?
med medverkan av
Anders Karlén, Uppsala universitet
Enrico Baraldi, Uppsala universitet
Bengt Mattson, LIF
Christoffter Fjellner, (M) fd EU-parlamentariker

Tillverkning av antibiotika – räddar liv men driver resistensutvecklingen
med medverkan av
Joakim Larsson, Göteborgs universitet
Therese Ringbom, Läkemedelsverket
Bengt Mattson, LIF

Sverige är världsbäst på antibiotikaresistens. Hur får världen nytta av vår kunskap
med medverkan av
Anna Sjöblom, Läkare utan gränser
Otto Cars, ReAct
Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten
Markus Moll, SIDA

Hanna Rickberg gästbloggar hos Stockholms Science City

Hanna Rickberg, utbildningschef på Läkemedelsakademin har gästbloggat hos Stockholms Science City – om att samarbete både är glädjefyllt och kan resultera i bättre utbildningar. Läs blogginlägget här.

Den 4 juni anordnar Sektionen för medicinteknik temadagen Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter  i samarbete med ett flertal andra aktörer.

Precisionsmedicin måste prioriteras inom sjukvård och forskning

”Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.” på Dagens Samhälle idag.

En av dessa företrädare är Apotekarsocietetens vd Karin Meyer. Till debattartikeln

Agenda för hälsa och välstånd är ett projekt med 33 aktörer som drivs av Forska!Sverige

 

 

 

 

Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling

Idag 23 maj genomför Apotekarsocieteten tillsammans med Läkemedelsvärlden seminariet Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Vi spelar in och dagen kommer inom kort att finnas på apotekarsocieteten.se

After Work: Introduktion till Hälsoekonomi

Läkemedels­utredningen når inte upp till sitt uppdrag

I fredags gick remisstiden ut för slutbetänkandet ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Liksom flera remissinstanser stöder inte Apotekarsocieteten utredningens förslag att det särskilda läkemedelsbidraget ska inordnas i det generella statsbidraget. Detta med hänvisning till att föreningen inte anser att det är rätt väg för att uppfylla målet om jämlik vård över landet.

Ett annat mål som är med i utredningsdirektivet men som inte berörs i slutbetänkandet är hur läkemedel vid avancerad vård i hemmet ska betalas.
– Vikten av en finansieringsmodell som utgår från patientens perspektiv och inte från vårdens strukturer var något vi lyfte redan i remissvaret till delbetänkandet 2017 men som inte alls belyses i utredningen, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Morgondagens sjukvård med mer avancerad vård i hemmet är redan här så detta brådskar.

Statens ersättning för dosdispensering anser Apotekarsocieteten ska öronmärkas för detta ändamål och delar inte utredningens förslag om att denna bör föras över till det generella bidraget till kommuner och landsting.
– Pengarna för denna tjänst behöver öronmärkas för att fler framförallt äldre personer med omfattande medicinering ska erbjudas tjänsten, säger Karin Meyer. Det är viktigt med en samverkan mellan landsting och kommun kring detta då det är en tjänst som betalas av landstingen men som framförallt kommer kommunerna till godo då flertalet av dessa personer tas om hand i den kommunala hälso- och sjukvården.

Vad gäller utredningens förslag om ändringar i parallellimport och prissättning av läkemedel utan generisk konkurrens anser Apotekarsocieteten att det tydliggör behovet att se över hur apotekens ersättningsmodell ska utformas i framtiden.

Till Apotekarsocietetens remissvar

För mer information Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning?

Att Sverige ska bli världsbäst på uppföljning av läkemedelsbehandling har sagts under flera år. Här lyfts ofta våra register fram som en konkurrensfördel när det handlar om att marknadsföra svensk life science  globalt.Men hur ser det egentligen ut?  Är vi på väg att nå den uttalade ambitionen? Inte mycket tyder på det.

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning? undrar Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig på Apotekarsocieteten i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Detta vill medlemmarna i Sektionen för öppenvårdsfarmaci

Styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde en medlemsundersökning under 2018. Resultatet visar bland annat att medlemmarna:
• har störst intresse för aktiviteter som handlar om ökad digitalisering inom läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, EES (elektroniskt expertstöd) för apotekspersonal och ”fake news” om läkemedel,
• valt att tillhöra sektionen för öppenvårdsfarmaci främst för möjligheten till att bygga nätverk och delta i utbildningsaktiviteter, och
• önskar att delta i aktiviteter via webben, eftersom det kan vara svårt att delta fysiskt.

Läs mer

Kortare behandlingskurer och nya formuleringar i kampen mot antibiotikaresistens

Kan smartare läkemedelsformuleringar och kortare behandlingskurer ge mindre antibiotikaresistens? Sannolikt blev svaret då frågorna diskuterades vid det femte frukostseminariet i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens” som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten har anordnat. Tidigare seminarier har bland annat handlat om miljökonsekvenser av antibiotikatillverkning, utveckling av nya antibakteriella behandlingar, samt var och hur resistens uppstår.

På seminariet medverkade Ulla Elofsson från Rise och Gunilla Skoog Ståhlgren från Folkhälsomyndigheten. Ett reportage hittar du hos Läkemedelsvärlden.se

Vårens seminarier avslutar vi med en heldag den 23 maj med titeln Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Läs mer och anmäl dig här

31 mars sista ansökningsdag för vårens stipendier

Den 31 mars är sista ansökningsdag för stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för vidareutbildning och forskning. Läs mer här