Clinical Trials Day 2020 – 10 mål för klinisk forskning 2030

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Men idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen Forska!Sverige har tillsammans med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” tagit fram en ny rapport till regeringen med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv. Med fokus på klinisk forskning bidrar rapporten med ett scenario för 2030, en nulägesanalys och åtgärdsförslag för att nå målen.

Ta del av dessa tio förslag i bildspelet med vision och mål för klinisk forskning 2030

Rapporten ”Klinisk forskning år 2030”

Debattartikel Dagens Samhälle 8 maj

Bra att vid behov kunna omfördela läkemedel mellan apotek men gör en egen föreskrift för detta

Bra att kunna omfördela läkemedel mellan apotek i rådande covid-19 kris.  Det tillstyrker Apotekarsocieteten i sitt remissvar till Läkemedelsverket men påpekar att än mer ändamålsenligt hade varit att skriva en ”beredskapsföreskrift” som även öppnar upp för framtida behov då leveransproblem medför att det inte går att beställa läkemedel på vanlig väg genom en partihandelsaktör.

 

 

10 konkreta förslag för att stärka forskningen som räddar liv

Det skriver företrädare för  medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” inom Stiftelsen Forska!Sverige  i en debattartikel på Dagens Samhälle idag. Apotekarsocietetens vd Karin Meyer är en av företrädarna.
Idag presenteras även en ny rapport med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv. Med fokus på klinisk forskning bidrar rapporten med ett scenario för år 2030, en nulägesanalys och åtgärdsförslag för att nå målen. Förslagen är ett bidrag till regeringens life science-strategi och den kommande forskningspropositionen.

Om inte medicinsk forskning stärks kommer vårdens utveckling att hämmas, befolkningen få sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige kommer att tappa i konkurrenskraft. Det skriver Stiftelsen Forska!Sverige och medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”, som tagit fram en rapport med tio förslag till regeringen om hur den kliniska forskningen kan stärkas.

Det finns ett stort behov av medicinsk forskning för att möta globala utmaningar, såsom den pågående Coronapandemin. Ju starkare den medicinska forskningen står, desto snabbare går det att utveckla och tillverka nya testmetoder, läkemedel och vaccin.

Sverige har många framstående forskargrupper, men vår position får aldrig tas för given. Det tar decennier att bygga upp kompetens och kapacitet. Forskningen måste kontinuerligt värnas för att hantera de utmaningar vi ställs inför.

Trots att kostnaderna för att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning har ökat under ett antal år, har den statliga finansieringen inte stärkts i samma takt. Tvärtom minskade den från cirka 9,2 miljarder kronor år 2018 till cirka 8,8 miljarder år 2019, enligt ny statistik från SCB. Prognosen för innevarande år visar visserligen en ökning, men innebär ändå en sjunkande nivå i förhållande till år 2018. Förutsättningarna att bedriva medicinsk forskning har därmed väsentligt försvagats. Det duger inte.

Det är politikernas ansvar att säkra Sveriges forskningsbas och möjligheten att dra praktisk nytta av forskningsframsteg. I en tid när sjukvården är i fokus och behovet av nya effektivare åtgärder är större än någonsin, bör regeringen ge tydliga signaler om ökade statliga investeringar i medicinsk forskning, både genom ökade anslag till Vetenskapsrådet och direkt till universiteten. Regeringens tillskott på 100 miljoner kronor till forskning som syftar till att bekämpa Coronapandemin är bra, men inte tillräckligt.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning motsvarar mindre än 2 öre per vårdkrona. Vi uppmanar regeringen att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara 4 öre per vårdkrona. Förslaget stöds av 80 procent av befolkningen, enligt en Sifo-undersökning beställd av Forska!Sverige 2019.

Patientnära (klinisk) forskning är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre får sådan forskning för litet utrymme i den svenska hälso- och sjukvården.

Stiftelsen Forska!Sverige och de 34 medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” har därför arbetat fram en rapport med tio förslag och handlingsplaner till regeringen om hur den kliniska forskningen i Sverige kan stärkas.

Rapportens förslag skulle, om de genomfördes, bidra till att förverkliga mål inom flera delar av regeringens life science-strategi:

  • Forskning och infrastruktur – vi föreslår en hållbar finansiering och samordning av infrastruktur för klinisk forskning.
  • Integrering av forskning och innovation i vården – vi föreslår att regering och regioner ökar incitamenten för klinisk forskning inom vården och att behandling, forskning såväl som utbildning utvärderas.
  • Nyttiggörande av hälso- och vårddata – vi föreslår en nationell handlingsplan, en uppdatering av det regulatoriska ramverket och att man tar vara på patienternas kunskap och engagemang.
  • Kompetensförsörjning – vi har ett flertal förslag för kompetensförsörjning och fortbildning, och föreslår även ett nationellt meriterings- och karriärsystem för kliniska forskare.

Om inte medicinsk forskning stärks kommer vårdens utveckling att hämmas, svenska folket får sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige tappar konkurrenskraft. Det kan leda till en förtroendekris då vården inte kan leva upp till medborgarnas förväntningar.

Medicinsk forskning och utveckling måste prioriteras för att värna befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi anser därför att regeringen bör genomföra omfattande satsningar på medicinsk forskning i kommande statsbudgetar och inkludera våra förslag i den kommande forskningspropositionen.

Till debattartikeln i Dagens Samhälle publicerad 8 maj 2020

MedTech inspirationsföreläsning: Medituner

Inspireras inom medicinteknik

Sektionen för medicinteknik har i en serie föreläsningar gett olika personer möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra. En ny föreläsning med Mats Högberg från Pharmacolog kommer Online den 26 maj. Läs mer och anmäl dig här

Du har även möjlighet att som medlem i Apotekarsocieteten ta del av de tidigare föreläsningarna här. Inloggning krävs.

  • MedTech inspirationsföreläsning: Medituner, Björn Nordlund från 17 sep 2019
  • MedTech inspirationsföreläsning: IVD bolagsresa – Fredrik Dahl från 19 maj 2019
  • MedTech inspirations­föreläsning: Kontigo Care, Maria Winkvist från 28 mars 2019

Bästa nätverket säger Oliver om Apotekarsocieteten

För Oliver Degerstedt passar det perfekt att vara med i Apotekarsocieteten.

– Jag blir inbjuden till seminarier, workshops och andra event inom life science, säger doktoranden som studerar farmaceutisk vetenskap på Uppsala universitet.

Oliver är en av många som uppskattar värdet av att vara medlem i Apotekarsocieteten. Välkommen du också!

Läs mer i intervjun hos Naturvetarna

Uppskjuten NLL ger möjlighet till översyn av finansiering

Regeringens förslag om att skjuta fram införandet av nationella läkemedelslistan ger möjligheter till översyn av finansieringsmodellen. Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL.

Apotekarsocietetens remissvar

Läs om regeringens förslag att skjuta fram införandet på Läkemedelsvärlden.se

 

Ta del av inspelade aktiviteter i efterhand som medlem i Apotekarsocieteten

Du vet väl om att du som medlem i Apotekarsocieteten kan ta del av flera av de aktiviteter som anordnas i efterhand? Du hittar dem här och kan ta del av dem efter inloggning. Du som ännu inte är medlem blir det enkelt här

Tål att upprepas: Kliniska studier av produkter för svårt sjuka måste kunna göras

För att kunna utveckla produkter för kritiska tillstånd är det nödvändigt att i vissa lägen kunna genomföra kliniska studier på personer som är beslutsoförmögna.  Det gäller studier för både läkemedel och medicintekniska produkter. Frågan är aktuell igen med anledning av remissen ”Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2”, Ds 2019:32  från Socialdepartementet.

Apotekarsocieteten lyfter i sitt remissvar att det är mycket angeläget att få till stånd en bättre reglering för att i praktiken möjliggöra att en lagligen utsedd ställföreträdare verkligen kan lämna samtycke å en försökspersons vägnar. Lagstiftningsförslaget att en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken ska vara den lagligen utsedda ställföreträdaren innebär tyvärr inte att man löser problemet, vilket också framgår av promemorian. Vikten av att snarast lösa denna problematik kan inte nog understrykas och gäller samtliga kliniska studier.

Apotekarsocieteten har tillsammans med flera andra aktörer nyligen (2020-02-28) lyft behovet av en bättre reglering i en skrivelse till regeringen.

 

Karolinska Universitetssjukhuset söker apotekare för timanställning

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid-19) har vårdbehovet ökat. I hela landet sker det en stor omställning för att öka vårdkapaciteten och därmed ett ökat behov av personal. Stockholm är just nu den region som är hårdast drabbad och i takt med att antalet patienter ökar så ökar även behovet av apotekare.

Apotekarsocieteten samlar många professioner inom läkemedelsområdet, däribland apotekare, och skickar därför detta vidare till medlemmar i vårt nätverk. Om du själv inte är apotekare kanske du har någon i ditt nätverk som kan vara intresserad. Läs mer här.

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Inte rimligt att apoteken ska stå för hela finansieringen av NLL

Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL. Apotekarsocieteten föreslår därför en översyn av finansieringsmodellen och att parterna involveras i denna för att hitta alternativa och kompletterande lösningar för finansiering av NLL.

Detta lyfter Apotekarsocieteten i sitt remissvar till E-hälsomyndighetens remiss på förslaget till nya föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014:5.