Hanna Rickberg gästbloggar hos Stockholms Science City

Hanna Rickberg, utbildningschef på Läkemedelsakademin har gästbloggat hos Stockholms Science City – om att samarbete både är glädjefyllt och kan resultera i bättre utbildningar. Läs blogginlägget här.

Den 4 juni anordnar Sektionen för medicinteknik temadagen Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter  i samarbete med ett flertal andra aktörer.

Precisionsmedicin måste prioriteras inom sjukvård och forskning

”Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd.” på Dagens Samhälle idag.

En av dessa företrädare är Apotekarsocietetens vd Karin Meyer. Till debattartikeln

Agenda för hälsa och välstånd är ett projekt med 33 aktörer som drivs av Forska!Sverige

 

 

 

 

Kampen mot antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling

Idag 23 maj genomför Apotekarsocieteten tillsammans med Läkemedelsvärlden seminariet Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Vi spelar in och dagen kommer inom kort att finnas på apotekarsocieteten.se

After Work: Introduktion till Hälsoekonomi

Läkemedels­utredningen når inte upp till sitt uppdrag

I fredags gick remisstiden ut för slutbetänkandet ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Liksom flera remissinstanser stöder inte Apotekarsocieteten utredningens förslag att det särskilda läkemedelsbidraget ska inordnas i det generella statsbidraget. Detta med hänvisning till att föreningen inte anser att det är rätt väg för att uppfylla målet om jämlik vård över landet.

Ett annat mål som är med i utredningsdirektivet men som inte berörs i slutbetänkandet är hur läkemedel vid avancerad vård i hemmet ska betalas.
– Vikten av en finansieringsmodell som utgår från patientens perspektiv och inte från vårdens strukturer var något vi lyfte redan i remissvaret till delbetänkandet 2017 men som inte alls belyses i utredningen, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Morgondagens sjukvård med mer avancerad vård i hemmet är redan här så detta brådskar.

Statens ersättning för dosdispensering anser Apotekarsocieteten ska öronmärkas för detta ändamål och delar inte utredningens förslag om att denna bör föras över till det generella bidraget till kommuner och landsting.
– Pengarna för denna tjänst behöver öronmärkas för att fler framförallt äldre personer med omfattande medicinering ska erbjudas tjänsten, säger Karin Meyer. Det är viktigt med en samverkan mellan landsting och kommun kring detta då det är en tjänst som betalas av landstingen men som framförallt kommer kommunerna till godo då flertalet av dessa personer tas om hand i den kommunala hälso- och sjukvården.

Vad gäller utredningens förslag om ändringar i parallellimport och prissättning av läkemedel utan generisk konkurrens anser Apotekarsocieteten att det tydliggör behovet att se över hur apotekens ersättningsmodell ska utformas i framtiden.

Till Apotekarsocietetens remissvar

För mer information Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning?

Att Sverige ska bli världsbäst på uppföljning av läkemedelsbehandling har sagts under flera år. Här lyfts ofta våra register fram som en konkurrensfördel när det handlar om att marknadsföra svensk life science  globalt.Men hur ser det egentligen ut?  Är vi på väg att nå den uttalade ambitionen? Inte mycket tyder på det.

Vill Sverige verkligen bli ledande på läkemedelsuppföljning? undrar Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig på Apotekarsocieteten i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Detta vill medlemmarna i Sektionen för öppenvårdsfarmaci

Styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci genomförde en medlemsundersökning under 2018. Resultatet visar bland annat att medlemmarna:
• har störst intresse för aktiviteter som handlar om ökad digitalisering inom läkemedelsområdet, antibiotikaresistens, EES (elektroniskt expertstöd) för apotekspersonal och ”fake news” om läkemedel,
• valt att tillhöra sektionen för öppenvårdsfarmaci främst för möjligheten till att bygga nätverk och delta i utbildningsaktiviteter, och
• önskar att delta i aktiviteter via webben, eftersom det kan vara svårt att delta fysiskt.

Läs mer

Kortare behandlingskurer och nya formuleringar i kampen mot antibiotikaresistens

Kan smartare läkemedelsformuleringar och kortare behandlingskurer ge mindre antibiotikaresistens? Sannolikt blev svaret då frågorna diskuterades vid det femte frukostseminariet i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens” som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten har anordnat. Tidigare seminarier har bland annat handlat om miljökonsekvenser av antibiotikatillverkning, utveckling av nya antibakteriella behandlingar, samt var och hur resistens uppstår.

På seminariet medverkade Ulla Elofsson från Rise och Gunilla Skoog Ståhlgren från Folkhälsomyndigheten. Ett reportage hittar du hos Läkemedelsvärlden.se

Vårens seminarier avslutar vi med en heldag den 23 maj med titeln Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Läs mer och anmäl dig här

31 mars sista ansökningsdag för vårens stipendier

Den 31 mars är sista ansökningsdag för stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för vidareutbildning och forskning. Läs mer här

Nya ledamöter i Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd har fått fyra nya ledamöter: Ulrika Gillespie, Charlott Brunmark, Fredrik Almqvist och Mats Larhed. Vetenskapliga rådet är ett komplement till Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och rådets syfte är att:

  • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
  • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådets ordförande är Apotekarsocietetens VD Karin Meyer och den 19 mars hade det sitt första möte i denna nya konstellation.

Läs mer om Apotekarsocietetens vetenskapliga råd.

Målbild för apotekare och receptarier förtydligad

Apotekarsocieteten tog under 2016 initiativ till ett visionsarbete för utveckling av den farmaceutiska kompetensen. Nu har arbetet mynnat ut i tydliga målbilder för de två professionerna. Ett av syftena är att locka rätt studenter till utbildningarna genom att ge en tydligare bild på vad utbildningarna kan leda till för arbeten. Det skriver nyhetsbrevet Apoteksmarknaden idag.

Bakgrunden var dels en motion vid Apotekarsocietetens fullmäktige, men också den debatt som startats internationellt kring framtida innehåll i utbildningarna till apotekare och receptarie. De förändringar som sker i vårt land inom läkemedelsindustri, apotek och sjukvård medför ett behov av att ytterligare stärka farmaciområdet i Sverige. Det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla kompetensen i en riktning mot de behov vi ser i framtiden nationellt och för apotekare även internationellt. Det gäller kompetens inom såväl läkemedelsutveckling som läkemedelsanvändning.

Utveckling av kompetensen diskuteras internationellt
En rapport från den internationella farmacifederationen FIP, publicerad 2013, pekar bl.a. på vikten av farmaceutisk kompetens i vårdteamet runt patienten (www.fip.org). Det stämmer väl överens med sjukvårdens inriktning mot en mer patientcentrerad vård där professioner i samverkan utgör en viktig bas för behandlingar där läkemedel är en del. En sådan utveckling ser vi också i Sverige där kliniskt utbildade apotekare och receptarier anställs i sjukvården för att genomföra läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar för patienter. På senare tid har också receptarier börjat anställas för att sköta läkemedelsberedning och läkemedelslogistik för bättre patientsäkerhet, samt för att frigöra sjuksköterskornas tid till mer patientarbete. Intresset från avnämarna för båda dessa inriktningar förväntas öka. Framtidsutsikterna är goda för båda professionerna.

I FIP-rapporten beskrivs vikten av att kompetenta farmaceuter i tillräckligt antal och på rätt plats stimulerar till bättre och mer ansvarsfull läkemedelsanvändning, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa och sänkta samhällskostnader. Detta har också lyfts på nationell nivå.

Nationellt forum
Mot bakgrund av förändringarna på området, tog därför Apotekarsocieteten i sin roll som bransch- och professionsöverskridande, oberoende aktör, initiativet till att skapa ett nationellt forum för att förtydliga rollerna. Företrädare från samtliga universitet med utbildning inom området samlades. Här deltog representanter från Uppsala, Umeå, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Det var lätt att bli eniga om målbilderna, något som hjälper för att utveckla den farmaceutiska kompetensen vidare, men också för att göra det tydligt för omvärlden vad utbildningarna syftar till. Det är inte minst viktigt gentemot de som är intresserade av att söka till receptarie- och apotekarutbildningarna och för att tydliggöra den breda och för omvärlden relativt okända arbetsmarknad som finns. Likaså kan de utgöra ett avstamp för framtida kompetensutveckling av professionerna.

Förankring hos avnämare
Forumet inbjöd också intressenter och avnämare att medverka till att fördjupa målbilderna. Här deltog Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Läkemedelsindustriföreningen samt Region Skåne.

Skillnader mellan apotekare och receptarier?
Vad är då skillnaden mellan yrkesrollerna för receptarie respektive apotekare?

I ingresserna till målbilderna beskrivs de båda yrkena översiktligt:

– för receptarie: Det är den profession i samhället som har kompetens om läkemedelsanvändning och egenvård med fokus på rådgivning.

– för apotekare: Det är den profession i samhället som har särskild kompetens om läkemedel från idé till användning.

Det är tydligt uttalat att receptarien har ett fokus på rådgivning till kund/patient där kommunikation är en viktig kompetens. Men det är inte bara på apotek vi ser receptarier, även inom sjukvården anställs receptarier som beskrivs ovan. Apotekaren har ett mer vetenskapligt fokus vilket kräver en fördjupad akademisk kompetens inom läkemedelsområdet, med många möjligheter till inriktningar inom såväl apotek som industri och forskning för att ta fram nya läkemedel. Utbildningarna skiljer sig också genom att receptarieprogrammet är treårigt, medan apotekarprogrammet är femårigt.

Målbilderna innehåller mer detaljerade beskrivningar av professionerna och ger exempel på var man kan arbeta och vad man kan arbeta med. Målbilderna i sin helhet finns här

Projektet har drivits av Apotekarsocieteten och som projektledare har apotekare Thony Björk fungerat.