Apotekarsocieteten utlyser stipendier för fort- och vidareutbildning samt forskning

Nu kan du söka stipendier från några av Apotekarsocietetens stiftelser. Det gäller stipendier för

 • vidareutbildning för dig som redan har en grundexamen
 • stipendier för bl a examensarbete för dig som är student på grundnivå
 • forskarstipendier för i första hand doktoranders deltagande i kongresser, kurser mm
 • stipendier för post dokotrala vistelser utomlands
 • bidrag för understöd för farmacevter och/eller efterlevande

 

Mer information här. Sista ansökningsdag för samtlig är 31 mars.

Läkemedelsvärlden.se i StudioETT om EMA till Sverige

Idag måndag 20 februari deltog Läkemedelsvärlden.se chefredaktör Ingrid Helander i StudioETT  om arbetet med att försöka få EMA till Sverige. Du hör Ingrid ca 1 timme och 28 minuter in. Lyssna här

Bilden från Sveriges Radios hemsida

Elin Svensson mottagare av Rosenön Award 2016

Rosenön Award 2016 har tilldelats Dr Elin Svensson för avhandlingen “Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis”, Inst för Farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Motivering: Elin Svensson har presenterat en avhandling “Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis” av mycket hög kvalité och uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Elin Svensson har lagt fram en bred och gedigen avhandling  där farmakometriska metoder har använts för att förbättra behandlingen av tuberkulos. Avhandlingen har visat på styrkor med modellering på befintliga data och möjligheterna att individanpassa behandlingar.

Till årets Rosenön Award 2016 inkom 8 avhandlingar från svenska universitet, alla av generellt sett hög kvalitet.

Rosenön Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom Apotekarsocieteten till årets bästa doktorsavhandling inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik framlagd vid svenskt universitet. Priset om 30 000 kronor sponsras av AstraZeneca. Priset kommer att delas ut vid 14th Symposium in Pharmacokinetics and Drug Metabolism i Göteborg 29-30 mars.

 

 

Läkemedelsakademin deltar på Arab Health med utbildningar på arabiska

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin deltar på Arabic Health då länder visat stort intresse för våra utbildningar inom läkemedelsområdet. Det svenska upplägget har rönt stort internationellt intresse. Inte minst de med främjandemedel framtagna utbildningarna i arabiska. Se en bild från Arabic Health här

Läs mer om Läkemedelsakademins arabiska utbildningar här

Apotekarsocieteten söker samordnare för de vetenskapliga sektionerna

Vi söker en administrativ och handlingskraftig klippa som brinner för att leverera intern service och utveckling!

Som sektionssamordnare ingår du i avdelningen Föreningssupport som ansvarar för föreningens medlemssupport och arbetar med stöd till och utveckling av Apotekarsocietetens 11 kretsar och 14 vetenskapliga sektioner. Inom avdelningen arbetar idag tre medarbetare. Som sektionssamordnare kommer du agera i en stöd- och servicefunktion gentemot de vetenskapliga sektionerna där rollens huvudfokus är att administrera, koordinera och utveckla det sektionsrelaterade arbetet. I rollen arbetar du aktivt ut mot sektionerna, fångar upp deras idéer och kommer med förslag på konkret utveckling.

Arbetet är till övervägande delen administrativt med många kontaktytor, såväl internt som externt och ditt arbete är avgörande för att utveckla sektionernas attraktivitet och engagemang.

I denna rekrytering samarbetar vi med jobbet.se. Till annonsen

Klassiska apoteksföremål till salu

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum har i sina samlingar närmare 1900 föremål. Dessutom finns ca 1000 läkemedelsförpackningar, samlingar av recept, receptkuvert, etiketter, privilegiebrev och dokumentation av samtliga apotek fram till omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Förutom detta finns närmare 2000 lagrade föremål – vågar, ståndkärl, mortlar, pillerbrädor mm. – i stora upplagor. Museiledningen har beslutat att avyttra en del av detta ”överskott” i en museishop för att få plats med nya donationer, som fortfarande tillförs museet.

Gå in på museets hemsida så hittar du längst upp till höger Museishoppen med bilder, prislista och hur du köper och betalar. Klicka här

Pst! Den 18 mars finns det möjlighet att besöka museet som då är öppet för visning. Läs mer här

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

Vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten.

Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Pionjär inom onkologi Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer). Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter. Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.

 • ”It is a huge honor to be recognized for nearly 20 years of drug development in leukemia and prostate cancer.  I am particularly pleased that the selection committee was willing to recognize the role that basic research plays in understanding how diseases work, as this lays the groundwork for developing the best way of treatment” säger professor Sawyers som ser fram emot att komma till Stockholm i november och ta emot priset.
 • Det var glädjande att notera ett stort antal nomineringar till årets Scheele Award, vilket visar att vårt största vetenskapliga pris är viktigt inom läkemedelsforskningen. Det krävdes ett omfattande arbete av nomineringskommittén att bland så många internationella toppforskare slutligen utse professor Sawyers till 2017 års pristagare. Professor Sawyers är en mycket framstående forskare och det känns extra roligt att hans forskning redan används vid behandling av flera cancersjukdomar . Vi ser fram emot ett intressant Scheelesymposium den 16 november där professor Sawyers forskning kommer att belysas , säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten och ordförande i Apotekarsocietetens nomineringskommitté för Scheele Award.

För ytterligare information

Karin Meyer, VD karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Under dagen hoppas vi kunna lägga ut en film från morgonens offentliggörande. Se vidare på apotekarsocieteten.se

Om Scheelepriset Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986. Scheelepriset omfattar en en prissumma om 200 000 SEK och en medalj samt ett symposium som arrangeras i samband med prisutdelningen. Se tidigare pristagare här

Olyckligt att det sprids myter om apoteken: Apotekarsocieteten i debattartikel på Dagens Samhälle

Idag den 18 januari har Apotekarsocieteten en debattartikel på Dagens Samhälle kring den lite felaktiga vinkling kring apoteken som DNs granskning i början av året fick. Förutom VD Karin Meyer är den underskriven av medlemmarna Erik Fredholm, Claes Jagensjö, Andreas Rosenlund, Joakim Söderberg och Leif Vinterbacke.

Till artikeln

 

Utveckla apotekens roll i vårdkedjan!

Apotekens roll och effekter av omreglering av apoteksmarknaden 2009 debatteras just nu i Dagens Nyheter . Som ett led i att utveckla apoteken pågår sedan hösten 2015 en utredning ”Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” som ska lämna ett delbetänkande i slutet av februari. Apotekarsocieteten har ingått i en av utredningens referensgrupper och har i detta arbete hela tiden lyft att apoteken är en del av vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen. Detta oavsett om det handlar om läkemedel som förskrivs på recept eller egenvård.

En aspekt som gör detta ännu tydligare är att gränserna mellan olika vårdformer suddas ut och allt mer avancerad sjukvård idag sker i hemmet och där mer stöd kring läkemedelshantering behövs både till sjukvårdspersonal och anhöriga. Förskrivning av läkemedel är en ordination i vilket olika aktörer medverkar där två grundaktörer är förskrivare och apotek. Förskrivaren ordinerar läkemedel i en viss dos för en viss tidsperiod. Apoteket ska verkställa denna ordination genom att tillhandahålla läkemedlet och förvissa sig om att individen har förstått hur läkemedlet ska användas. Utifrån detta ser vi att apoteken bör ges nyckeltal  i sina kvalitetsindikatorer som mäter annat än öppettider och tillgänglighet inom 24 timmar som exempelvis:

 • Uppmuntra till/ställa krav på samarbete med närliggande vård i syfte att förbättra för patienten och skapa kunskap i hela kedjan från ordination till användning om hur olika yrkeskategorier bättre kan samverka för en optimal läkemedelsanvändning med patienten i centrum . Genom samarbete kan mätetal tas fram för exvis bättre följsamhet, färre ändringar av preparat, färre antal dubbla läkemedelsexpeditioner
 • Nationell läkemedelslista som är tillgänglig för både vård och apotek
 • Stimulans till användning av EES
 • Rådkedjan med omkringliggande vård vad gäller behandlingsrekommendationer och rådgivning både kring receptbelagda läkemedel och egenvård
 • Möjlighet till elektronisk kommunikation mellan vård och apotek
 • Krav på synliggörande och särskiljning mellan legitimerade och icke legitimerade yrkestitlar. Resten av vården är mycket tydlig med detta. En sådan här sak kan lyfta att apoteken är en del av vården och att läkemedel inte är en vara, utan en del av en ordination/behandling

Apotekarsocietetens synpunkter på innehåll i den kommande apoteksutredningen augusti 2015

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier

Stiftelsen utlyser stipendier för forskare (företrädesvis doktorander) med farmaci/läkemedelsinriktning. Stipendier delas ut för

 • examensarbeten utomlands hösten 2017
 • i första hand doktoranders deltagande i forskarkurser, konferenser mm
 • post doc vistelse utomlands under ett år med möjlighet till förlängning i Sverige efter hemkomst

 

Sista ansökningsdag 31 januari 2017. Läs mer

En utlysning för stipendier för sommarforskning kommer att göras i mitten av mars. Mer information kommer då.