I morgon 21 mars Läkemedelsriksdagen 2017 med Guido Rasi och Gabriel Wikström som talare

Huvudtalare är Guido Rasi, Executive Director of EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten som även kommer att föra ett samtal med Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Årets Läkemedelsriksdag 21 mars handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Vilka är de europeiska och svenska utmaningarna i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel? Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer? Missa inte en spännande och intressant Läkemedelsriksdag 2017. Värdmyndighet är TLV.

Ur programmet:
• Hälsoekonomiska grunder. Douglas Lundin, TLV
• Håller läkemedlet vad det lovar? Representanter från olika led i läkemedelskedjan; Läkemedelsverket, TLV, Förskrivare, LIF, SKL och Socialstyrelsen
• Vågar vi tala om prioriteringar? Samtal mellan patientrepresentant och etiker.
• Prissättnings- och finansieringutredningen. Toivo Heinsoo, Regeringens särskilda utredare
• Hur värdesätta och introducera medicinteknik? Mats Bojestig, Region Jönköping och Malin Blixt, TLV

När: 21 mars 2017
Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Niklas Hedberg, niklas.hedberg@tlv.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2017 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Läkemedelsriksdagen – ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

Idag den 9 mars har regeringens särskilda utredare Åsa Kullgren presenterat delbetänkandet i den sk nya apoteksmarknadsutredningen. Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har följande kommentarer direkt efter dagens pressträff.

– Jag ser mycket positivt på det helhetsgrepp av apotekens verksamhet och dess roll i vårdkedjan som finns i betänkandet. Det genomsyras i allt från de föreslagna skärpningarna i apotekstillstånd till vilken typ av indikatorer som apotekens verksamhet ska mätas på. Betänkandet tar en klar ställning för att läkemedel är en behandling och att apotekens roll i den behandlingen tydliggörs inte minst vad gäller förtydligandet kring kompetenskrav. På detta sätt kan apotekens arbete med att stärka förskrivarens intention med den insatta behandlingen förbättras och leda till en förbättrad patientsäkerhet och följsamhet till insatt behandling. Apoteken kan på detta sätt också vara bättre rustade för en roll i framtidens sjukvård där allt med avancerade läkemedelsbehandlingar görs utanför sjukhuset.

– Utredningen har också tagit ett helhetsgrepp genom att inte bara titta till arbete på apoteken idag utan också på hur apotekens roll i vårdkedjan kan utvecklas. Som all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården är apotek en verksamhet som behöver utvecklas och som en del av vården utvärderas och utvecklas genom forskning. Genom att utveckla ett systematiskt samarbete med akademin kan apotekens roll och samverkan med övrig vård utvecklas på ett sätt som gynnar vår befolkning/folkhälsan. Det är även viktigt att Sverige har egen forskning inom detta området för att kunna vara med i den internationella utvecklingen och ha kompetens att utvärdera vad som händer i andra länder. I förslaget presenteras Apotekarsocieteten som en aktör att vara med och utveckla detta och det är en roll som vi gärna tar, fortsätter Karin Meyer.

– Vad gäller den sk 24-timmarsregeln är det en logisk utveckling att hela kedjan har samma krav på tillgänglighet.

Åsa Kullgren utvecklar sina tankar kring utredningen kl 1730 ikväll på Apotekarsocieteten.

Pressinbjudan till Läkemedelsriksdagen 2017 den 21 mars om hur vi värdesätter medicinska resultat

2017 år Läkemedelsriksdag den 21 mars handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Under dagen kommer vi att diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer? Missa inte en spännande och intressant Läkemedelsriksdag 2017.

Huvudtalare är Guido Rasi, Executive Director of EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten som även kommer att föra ett samtal med dagens inledare Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Värd för årets Läkemedelsriksdag är Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverkets vars GD Sofia Wallström välkomnar.

Ur programmet:
Hälsoekonomiska grunder. Douglas Lundin, TLV
Håller läkemedlet vad det lovar? Representanter från olika led i läkemedelskedjan; Läkemedelsverket, TLV, Förskrivare, LIF, SKL och Socialstyrelsen
Vågar vi tala om prioriteringar? Samtal mellan patientrepresentant och etiker.
Prissättnings- och finansieringutredningen. Toivo Heinsoo, Regeringens särskilda utredare
Hur värdesätta och introducera medicinteknik? Mats Bojestig, Region Jönköping och Malin Blixt, TLV

När: 21 mars 2017
Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Niklas Hedberg, niklas.hedberg@tlv.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2017 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Läkemedelsriksdagen – ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

 

Vi beklagar den dåliga ljudkvalitén.
Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen den 16 november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Pionjär inom onkologi
Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer). Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter.

Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan.
”It is a huge honor to be recognized for nearly 20 years of drug development in leukemia and prostate cancer. I am particularly pleased that the selection committee was willing to recognize the role that basic research plays in understanding how diseases work, as this lays the groundwork for developing the best way of treatment” säger professor Sawyers som ser fram emot att komma till Stockholm i november och ta emot priset.

Det var glädjande att notera ett stort antal nomineringar till årets Scheele Award, vilket visar att vårt största vetenskapliga pris är viktigt inom läkemedelsforskningen. Det krävdes ett omfattande arbete av nomineringskommittén att bland så många internationella toppforskare slutligen utse professor Sawyers till 2017 års pristagare. Professor Sawyers är en mycket framstående forskare och det känns extra roligt att hans forskning redan används vid behandling av flera cancersjukdomar . Vi ser fram emot ett intressant Scheelesymposium den 16 november där professor Sawyers forskning kommer att belysas , säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten och ordförande i Apotekarsocietetens nomineringskommitté för Scheele Award.

För ytterligare information
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Under dagen hoppas vi kunna lägga ut en film från morgonens offentliggörande som innehåller en kortare presentation av hans forskning. Se vidare på apotekarsocieteten.se

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Apotekarsocietetens dotterbolag har anställt Hanna Rickberg som teamledare/utbildningsledare med ansvar för kliniska prövningar och medicinteknik och Jeanette Jansson som vikarierande projektledare.

– Dessa rekryteringar är en viktig pusselbit i det arbete som vi aktivt gjort för att möta framtidens utbildningsbehov som ställer andra krav på sätt att leverera utbildningar. Det digitala inslaget kommer att öka liksom kravet på att snabbt kunna tillgodose behov som dyker upp. Dessa rekryteringar är ett viktigt steg i att Apotekarsocieteten fortsatt ska vara en viktig aktör för kompetensutveckling i dagens och morgondagens life science, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Hanna Rickberg är apotekare och kommer närmast från ICON Clinical Research Sweden och har stor erfarenhet av kliniska prövningar. Förutom att vara ansvarig utbildningsledare för området kliniska prövningar och medicinteknik kommer Hanna även att ha en ny roll som teamledare för samtliga projektledare inom Läkemedelsakademin. Hanna börjar sin anställning den 21 februari.

Jeanette Jansson kommer nu senast från Karolinska Science Park (KISP) där hon bland annat arbetat med projektledning inom konferenser, nätverksaktiviteter, seminarier och utställningar. Jeanette börjar sin anställning den 9 januari.

För mer information kontakta:
Karin Meyer 08 – 723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten

Marie Eklund 08 – 723 50 44
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Birgitta Karpesjö 08 – 723 50 42
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Under EUFEPS Council i Leiden den 8 december invaldes Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson som ledamot i EUFEPS Executive Committée med ansvar för Industrial relation och Membership Development och Network on Bioavailability and Biopharmaceutics.

European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) är den enda pan-europeiska organisationen som företräder forskare inom industri, akademi, myndighet och andra institutioner som arbetar med läkemedelsforskning , utveckling, reglering och beslutsfattandet inom Europa. Organisationen grundades 1991 och har för närvarande18 medlemsorganisationer i 18 länder. Apotekarsocieteten har varit en av dessa sedan EUFEPS bildades. Utöver detta finns även möjlighet till individuellt medlemskap.

För ytterligare information kontakta

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, telefon 08- 723 50 61

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016 års vinnare av Bästa kundsinsats på apotek är:

Bästa kundinsats inom receptexpedition tilldelas apotekare Sanja Pudar-Crnalic, Apoteket Dragonen, Kronans Apotek i Umeå för sin insats i mötet med en äldre man.” Med lång erfarenhet av läkemedelsbehandling och en bibehållen nyfikenhet för kundens hantering och utfall av läkemedelsbehandling, har Sanja visat prov på en omtanke utöver det vanliga i samband med en kombinationsbehandling där uppföljning och kontinuitet av behandlingen fallit mellan olika vårdstolar. Som sammanhållande länk har apoteket som mötesplats och Sanjas bemötande varit helt avgörande för kundens läkemedelsbehandling. Sanja har i sitt agerande på ett lysande sätt visat hur vi som apotekspersonal kan nyttja både empati och farmaceutisk kompetens för kundens bästa”

Bästa kundinsats inom egenvård tilldelas apotekare Gustav Ålander, Apoteket Röllekan, Apoteket AB i Uppsala för sin insats i mötet med en äldre man med hosta ”Med initierade och motiverade frågor om kundens besvär kunder Gustav hjälpa kunden att förstå varför vård måste sökas och vilka symtom som då måste lyftas fram. Resultatet blev en lyckad operation och dialogen på apoteket var i detta fall helt avgörande för kundens hälsa. Gustav har i sitt agerande på ett lysande sätt visar hur apotekspersonal kan nyttja både empati och kompetens för kundens bästa”.

– Det kom många fina nomineringar vilket har varit glädjande. Detta visar på den mångfald av insatser som görs för människors hälsa på apotek, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

– Vikten av att vara lyhörd för vad kunden känner och upplever och kunna omsätta detta till bra lösningar och rätt vårdnivå är dessa pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek instiftades 2014 av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning och engagemang i samband med en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Tidigare pristagare här

För ytterligare information: Sara Claesson. Ordförande Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Telefon 070-838 08 87

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten, Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten satsar nytt inom egenvårdsområdet

Behandling med receptfria läkemedel är en del av vårdkedjan och där kompetenssäkring av egenvårdsrådgivare är en viktig komponent. För att bidra till detta vidgar Apotekarsocieteten sin satsning ”Professioner i samverkan” till att inbegripa även egenvården. Ett första steg är att föreningen via dotterbolaget Läkemedelsakademin utvidgar sitt erbjudande av e-utbildningar till området egenvård på apotek genom förvärv av ett 50-tal utbildningar från eduDoc. Utbildningarna kommer att ytterligare vidareutvecklas och tillhandahållas i Läkemedelsakademins regi från och med början av 2017.

– Egenvård är ett växande område och det finns även hos gemene man ett ökat intresse för friskvård och egenvård. Även receptfria läkemedel är potenta produkter som rätt använda gör stor nytta men fel använda kan bidra till ohälsa. Att säkerställa kompetensen i hela vårdkedjan och då även inom detta område ser vi som viktigt, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Sedan tidigare har Apotekarsocieteten ett stort utbud av e-utbildningar i farmakoterapi för apotekspersonal och annan vårdpersonal.

Läs mer om våra e-utbildningar inom farmakoterapi här

Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

I det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården som nu är ute på remiss finns ett förslag om att möjligheten att delegera iordningställande och administrering av läkemedel ska utvidgas till att gälla även i sluten vård. Apotekarsocieteten säger nej till detta som förslaget är utformat.

– Det mesta i förslaget är bra men då mer avancerad vård inklusive avancerad läkemedelsbehandling ges och kommer i framtiden att än mer ges utanför sjukhusen är detta fel väg att gå. Det är snarare så att man borde gå den omvända vägen och att den delegeringsmöjlighet som idag finns inom den öppna vården borde ses över och i vissa fall skärpas, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En mer effektiv läkemedelshantering får inte ske på bekostnad av patientsäkerheten.

– Det som i förslaget avses med den vidgade möjligheten till delegering har tidigare varit kompetenser och kunskaper som bedömts vara direkt kopplad till legitimation. De kunskapskrav som i förslaget ställs på den icke legitimerade personal som ges en delegation är alltför lågt ställda. Att hantera och iordningställa, administrera och överlämna läkemedel kräver en djupare kompetens än den utbildning som nämns i förslaget.

I den konsekvensutredning som skickats ut tillsammans med förslaget uppges i huvudsak två motiv till revidering av nuvarande författning SOSFS 2000:1
– Ökad säkerhet för patienterna
– En mer effektiv, jämlik och samhällsekonomisk läkemedelshantering och användning i hälso- och sjukvården
Båda dessa motiv är bra skäl för revideringen menar Apotekarsocieteten men vill uppmärksamma på att en mer effektiv läkemedelshantering inte får ske på bekostnad av patientsäkerheten. Med vårt ställningstagande vill vi lyfta vikten av att det i föreskrifterna tydligt framgår hur delegering kopplas till kompetens. Läkemedel är en ordination och en behandling inte bara en produkt som ges.

Till Apotekarsocietetens remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården mm
Till alla Apotekarsocietetens remissvar

Ingen särreglering för antroposofiska produkter

– Först och främst är det glädjande att regeringen äntligen fattat ett långsiktigt, tydligt och patientsäkert beslut. Det som är det mest positiva med dagens beslut är att regeringen inte lämnar några öppningar för att anpassa läkemedelslagen så den passar antroposofiska produkter, utan befintliga regler kommer att gälla alla, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har som en av de tyngre remissinstanserna kontinuerligt lyft fram just detta, att det inte behövs någon särreglering då svensk läkemedelslagstiftning fungerar utmärkt och dessutom redan har gjort vissa anpassningar till homeopatiska produkter och naturmedel där vissa av de antroposofiska preparaten kan ansöka om försäljningstillstånd. Vi har varit tydliga med att värna begreppet läkemedel och att det rimligtvis bör ställas samma krav på kvalitet, säkerhets och effektdokumentation för dessa produkter inom läkemedelsområdet. Även om man kan tycka att förlängning i ytterligare två år är i längsta laget så vägs det upp av det positiva – att vi får ett långsiktigt, tydligt och patientsäkert beslut där ingen anpassning av en fungerande läkemedelslag kommer att vara aktuell, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Till Socialdepartementets pressrelease

Apotekarsocieteten i debatten inför beslutet

Läkemedelsvärlden.se om beslutet