”Begränsa giltighetstiden för antibiotikarecept”

I kampen mot antibiotikaresistens lyfter Apotekarsocieteten ett förslag om att förskrivning av antibiotika i största möjliga mån tidsbegränsas.

– Att tidsbegränsa giltighetstiden för antibiotikarecept är något som går att genomföra redan idag. Vi vill med denna skrivelse göra fler uppmärksamma på detta som ett ganska enkelt sätt att minska felaktig användning av antibiotika och därmed öka patientsäkerheten, säger Karin Meyer VD på Apotekarsocieteten

 

Apotekarsocieteten uppmärksammar – kortare giltighetstid för recept vid förskrivning av antibiotika

Den snabba spridningen av antibiotikaresistens hotar den globala folkhälsan, och flera insatser krävs såväl nationellt som globalt avseende nya antibiotika och användningen av befintliga. Forskningen inom nya antibiotika har visat sig vara svår och mycket pekar på att det kommer ta lång tid innan vi har nya produkter att tillgå. Att minska användningen av befintliga antibiotika, men framförallt att använda dessa rätt, är en mycket viktig faktor för att minska hastigheten på resistensutvecklingen.

I regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens som togs fram 2016 betonas vikten av en ansvarsfull användning av antibiotika. Detta är även i linje med den samlade internationella forskningen som påvisar ett starkt samband mellan användning av antibiotika och resistensutveckling.

I Sverige är situationen än så länge förhållandevis gynnsam. Genom ett systematiskt arbete i hälso- och sjukvården under många år har överanvändningen av antibiotika minskat. Vi har även en god övervakning av resistensutvecklingen och ökad medvetenhet i befolkningen om värdet av restriktiv antibiotikaanvändning.

Ett långsiktigt mål för antibiotikaförskrivningen har varit 250 recept (antalet uttagna recept) per tusen invånare och år. Sedan målet sattes för tio år sedan har förskrivningen i Sverige minskat med över en fjärdedel och är nu under 300 recept. Två regioner har redan nått målet och några är på god väg.

Recept som förskrivs är, utom i vissa undantagsfall, giltiga under ett år. Det innebär att antibiotika som förskrivits och inte hämtats ut vid det aktuella infektionstillfället i stället kan hämtas ut vid ett senare tillfälle för att antingen användas vid ett annat sjukdomstillfälle eller för att ha tillgängligt i hemmet. Detta kan inte anses vara en ansvarsfull användning som ju innebär att rätt antibiotika ska användas vid den specifika infektionen i fråga. Detta måste bedömas av förskrivare för varje enskild infektion. Det finns även en risk att dagens system med ettårig giltighetstid leder till ökat uttag av antibiotika som sedan används fel eller i onödan eller inte alls och måste tas om hand som överblivet läkemedel.

Mot bakgrund av detta föreslår Apotekarsocieteten att förskrivning av antibiotika i största möjliga mån tidsbegränsas. Begränsningen i tid bör diskuteras inom professionen men kan inom primärvården handla om enstaka veckor. Implementation av detta arbetssätt kan göras inom ramen för befintliga föreskrifter, regelverk och system och utan ökad administration. Möjligheten finns således redan idag men används sällan och med stor variation mellan regioner. Arbetssätt och rutiner där begränsad giltighetstid för antibiotika är noga avvägd med beaktande av såväl patientens förutsättningar ger även fortsättningsvis en hög grad av flexibilitet och därmed optimal behandling för varje patient.

Apotekarsocieteten vill med denna skrivelse uppmärksamma alla aktörer om denna möjlighet som på ett konkret sätt kan bidra till att Sverige snabbare och med bibehållen patientsäkerhet når målet om 250 recept/1000 invånare.

Avstämning har gjorts med ett antal aktörer som Strama, Nepi, LOK, Sveriges Farmacevter, Sveriges Apoteksförening och Svenska Läkaresällskapet.

Med vänliga hälsningar

Karin Meyer                                 Birgitta Karpesjö
VD, Apotekarsocieteten             Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten

Skrivelsen i pdf-format Apotekarsocieteten föreslår – kortare giltighetstid för antibiotikarecept

Skrivelsen har skickats till Socialdepartementet.