Tidigare besvarade remisser

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter mm.

Här finner du Apotekarsocietetens remissvar från tidigare år. Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete.

Läs mer under Frågor vi driver.

Besvarade remisser under 2022
Besvarade remisser under 2021

2021-11-30 Apotekarsocietetens remissvar avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska prövningar av humanläkemedel (Dnr 3.1.1-2021-089277)

2021-08-18 Apotekarsocietetens remissvar kring ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). (Dnr S2021/03085)

2021-08-13 Apotekarsocietetens remissvar på ”förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. (Dnr S2021/02039)

2021-04-28 Apotekarsocietetens remissvar angående handboken HB 370 gällande anestesi och respiratorutrustning, inklusive bilaga med motivering.  (SIS-remiss 21160)

2021-04-26 Apotekarsocietetens remissvar avseende ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. (Dnr 3.1.1-2021-031821)

2021-04-20 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Socialstyrelsens förskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården”. (Dnr: 4.1-8505/2021)

2021-04-14 Apotekarsocietetens remissvar avseende: ”Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19”. (Dnr S2021/02048)

2021-03-22 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning  om medicintekniska produkter”. (Dnr. 3.1.1-2021-018516)

2021-02-08 Apotekarsocietetens remissvar angående ”EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa” (Dnr S2021/00051)

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar angående ”Remiss av Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket” (S2020/05515)

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet” (Dnr S2020/01067)”

2021-01-04 Apotekarsocietetens remissvar avseende: Förslag till tillägg av alitretinoin i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.

Besvarade remisser under 2020

2020-11-13 Apotekarsocietetens remissvar avseende ”Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination av sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om hantering av smittförande avfall i hälso- och sjukvården”. Dnr 4.1-31255/2020. 

2020-11-06 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter”. Dnr S2020/05621/FS.

2020-08-31 Apotekarsocietetens remissvar avseende ”Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsservice”. Dnr S2020/04834/FS

2020-08-21 Apotekarsocietetens remissvar kring ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” DnrS2020/0241/FS

2020-08-10 Apotekarsocietetens remissvar kring ”Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitiskt inriktning”. Dnr S2020/02826/FS

2020-06-16 Remissvar Apotekarsocieteten ändring HSLF_FS2019_32 utlämning lm övergångsregler 3_1_1_2020_052245

2020-06-09 Remissvar Apotekarsocieteten SIS_19805 HB370 Anestesi_och respiratorutr

2020-05-27 Apotekarsocietetens remiss svar PM proportionalitetsprövning yrkeskvalifikationer DnrUD2020_04337_HI

2020-05-27 Apotekarsocietetens remiss svar PM dröjsmålstalan yrkeskvalifikationer DnrUD2020_04338_HI

2020-05-19 Apotekarsocietetens remiss svar Dnr 3.1.1_2020_037202

2020-05-18 Apotekarsocietetens remiss svar Tillf föreskr omförd mellan apotek dnr3.1.1_2020_032967

2020-05-12 Apotekarsocietetens svar remiss dnr 3.1.1_2020_037937

2020-04-27 Svarsblankett_Remiss19605_prENISO15223-1_Apotekarsocieteten 20200427

2020-04-08 Dnr S2020_00051_FS_Socialdepartementet_Apotekarsocietetens remissvar Anpassningar EU förordning medicinteknik del 2

2020-03-30 Dnr 2019_06014 Apotekarsocietetens remissvar Förslag avgifter för tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014_5

2020-03-27 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 3.1.1_2020_025536 (LVFS 201110)

2020-03-18 Apotekarsocietetens remiss svar ang förslag nya regler läkarnas ST_BT och AT Dnr 4.1-6870_2020

2020-02-12 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 2521_2019 ändring TLV föreskr prissättning utbyte 20200213

2020-02-03 Apotekarsocietetens remissvar dnr S2019_01024_FS Justering av avgifter narkotika

2020-01-16 Apotekarsocietetens remissvar 18 nya ämnen LVFS 201110 förteckning över narkotika

2020-01-13 Apotekarsocietetens remissvar Digifysiskt vårdval

Besvarade remisser under 2019
Besvarade remisser under 2018

2018-12-18 Apotekarsocietetens remissvar tolv nya ämnen narkotikaförteckningen cnr 3.1.1_2018_098246

2018-11-27 Apotekarsocietetens remissvar maskinell dos mm

2018-11-22 Apotekarsocietetens remissvar ang ändringar kopplade till läkemedelsansvarig mm

2018-11-15 Apotekarsocietetens remissvar God och nära vård SOU 2018_39

2018-10-01 Apotekarsocietetens remissvar ang Anpassningar av svensk lag EU 2016_161

2018-09-24 Apotekarsocietetens remissvar Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011_10)

2018-09-24 Apotekarsocietetens remissvar Förslag ändringsförfattning TLVFS 2014_5 sep 2018

2018-08-30 Apotekarsocietetens remissvar ang Förslag till ändrade föreskrifter kopplade till bestämmerna om säkerhetsdetaljer

2018-08-30 Apotekarsocietetens remissvar Förslag till ändring TLVFS 2009_4

2018-08-30 Apotekarsocietetens remissvar ang ändring i lvfs 2005_11

2018-08-28 Apotekarsocietetens remissvar ang förslag om ändring i sjuksköterskors förskrivningsrätt

2018-08-21 Apotekarsocietetens remissvar angående förslag till föreskrifter om ändring i LVFS 1997_13

2018-06-27 Apotekarsocietetens remissvar Framtidens biobanker SOU 2018_4

2018-06-27 Apotekarsocietetens remissvar Förslag ändringsförfattning TLVFS 2014_5

2018-06-27 Apotekarsocietetens remissvar Ett nytt ämne LVFS 201110 förteckning över narkotika

2018-06-08 Apotekarsocietetens remissvar Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011_10)

2018-06-08 Apotekarsocietetens remissvar ang ändring i LVFS 2009_9 och LVFS 2014_8

2018-04-25  Apotekarsocietetens remissvar Etikprövning SOU 2017_104 DnrU2017_05010_F

2018-03-11 Apotekarsocietetens remissvar ang förslag förordning medicinsk teknik mm

2018-03-05 Apotekarsocietetens remissvar Fyra nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 201110)

2018-02-21 Apotekarsocietetens remissvar angående delbetänkande Läkemedelsutredningen SOU 2017_87

2018-02-16 Apotekarsocietetens remissvar nya föreskrifter licenser och lagerberedningar

2018-01-30 Apotekarsocietetens remissvar Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel S2017_05519_FS

2018-01-30 Apotekarsocietetens remissvar angående ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF_FS 201634

Besvarade remisser under 2017
Besvarade remisser under 2016

2016-12-20 Apotekarsocietetens remissvar Förslag till SoS föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

2016-11-14 Apotekarsocietetens remissvar om förslag till föreskrifter om ändring i LVS (HSLF_FS 201634

2016-09-30 Apotekarsocietetens remissvar ang TLVs allmända råd om tillämning vid expediering av läkemedel dnr 22_2016

2016-09-30 Apotekarsocietetens remissvar ang TLVs allmända råd om utvärdering av läkemedel dnr1904_2016

2016-09-15 Apotekarsocietetens remissvar Förslag till SoS föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel inom hälso och sjukvård

2016-09-14 Apotekarsocietetens remissvar Anpassning av svensk rätt till EU_förod om klinska lmprövningar

2016-08-31 Apotekarsocietetens remissvar Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-19 Apotekarsocietetens remissvar reviderad förordning 2010_1167 om avgifter för den statliga läkemedelskontrollen

2016-07-11 Apotekarsocietetens remissvar om Ändring i (LVFS 201110) om förteckningar över narkotika

2016-06-23 Apotekarsocietetens remissvar angående förslag till föreskrifter om ändring i LVFS om förskrivning av vissa livsmedel

2016-05-27 Apotekarsocietetens remissvar Effektiv vård SOU 2016_2

2016-05-18 Apotekarsocietetens remissvar på nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

2016-04-27 Apotekarsocietetens remissvar Läkemedelsverkets förslag till ändring och omtryck av verkets föreskrifter (LVFS 201214) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

2016-04-15 Apotekarsocietetens remissvar Träning ger färdighet

2016-02-02 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 4.1.1-29969 2015 Socialstyrelsens föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

2016-02-02 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 3.1-2015-106910 ändring i LVs föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel

2016-01-18 Apotekarsocietetens remissvar på Läkemedelsverkets förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning

Besvarade remisser under 2015

2015-11-20 Apotekarsocietetens remissvar ang Förslag till ändring av TLVs föreskrifter om handelsmarginalen

2015-10-27 Apotekarsocietetens remissvar Nästa fas i ehälsoarbetet

2015-10-21 Apotekarsocietetens remissvar socialdepartementet Insatser att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2015-10-14 Apotekarsocietetens remissvar förslag till ändring av TLVs föreskrifter med anledning av ny säkerhetslösning mm

2015-10-14 Apotekarsocietetens remissvar förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

2015-09-01 Apotekarsocietetens remissvar Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

2015-08-31 Apotekarsocietetens remissvar Kostnadsansvar för smittskyddsläkemdel

2015-06-17 Apotekarsocietetens remissvar Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillsånd Dnr S20149003FS

2015-05-13 Remiss avseende Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

2015-04-15 Apotekarsocietetens remissvar angående ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-03-30 Apotekarsocietetens remissvar angående utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Dnr 1.1-2014-06-04-105666

2015-03-23 Apotekarsocietetens remissvar angående Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Dnr 3.1-2015-012600

2015-03-23 Apotekarsocietetens remissvar angående Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan av tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Dnr 3.1-2015-016620

2015-02-25 Apotekarsocietetens remissvar angående Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott, som innebär ett hot mot folkhälsan – Medicrimekonventionen. Ds 2014:41. Dnr. 2014/8155/FS

2015-02-09 Apotekarsocietetens remissvar angående utredningen Unik kunskap genom registerforskning. SOU 2014:45.

2015-01-08 Apotekarsocietetens remissvar angående Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – förslag till myndighetsövergripande handlingsplan.  Dnr 3.2-43028/2014.

2015-01-07 Apotekarsocietetens remissvar angående Kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud. Dnr S 2013/2702/FS

Kontakt

Porträttbild på Teresa Matérn

Teresa Matérn
Kommunikationschef
Skicka mejl
Telefon: 070-726 18 57