Säker läkemedelsanvändning i primärvården

Säker läkemedelsanvändning i primärvården – ett nationellt tvärprofessionellt samarbete för att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem för patienten

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Förutom mänskligt lidande leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Projektet har i pilotomgången bedrivits i samarbete mellan yrkesorganisationerna Svensk Förening för Allmänmedicin, Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Svensk Geriatrisk Förening, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi, samt Apotekarsocieteten. Yrkesorganisationerna har svarat för det medicinska innehållet och utsett experter och granskare. Centrum för Primärvårdforskning vid Lunds Universitet har svarat för den vetenskapliga utvärderingen.

SKL och Löf har bistått med projektledning och en del av kostnaderna.Målet med projektet, som har inletts med en pilotstudie på fem vårdcentraler och med fem vårdcentraler i en kontrollgrupp, är att minska läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där väl avvägd förskrivning relativt patientens samlade sjukdomsbild, och patientens förutsättningar att följa förskrivningen, är grunden. Metoden är självvärdering, extern granskning/peer review, genomförande av överenskomna åtgärder, samt uppföljning.

Pilotprojektet startade på vårdcentralerna i september 2013 och slutfördes våren 2015.

Projektet går nu över i nästa utvecklingsfas med tillvaratagande av vunna erfarenheter. Målet är som tidigare att minska läkemedelsrelaterade problem för patienten.

Utöver de sex yrkesorganisationer som har samarbetat i den första pilotomgången, ingår nu Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer på projektets hemsida

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Tel: 08 – 723 50 42