Apotekens och hälso- och sjukvårdens roll/bidrag till en optimal läkemedelsanvändning

När läkemedel är den valda behandlingen sköts merparten av behandlingen av patienten själv. I kedjan mellan förskrivare till patient är flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och på apotek viktiga för att ge rätt förutsättningar för en god läkemedelsanvändning. Utöver effekten av läkemedelsbehandlingen är det är också angeläget att läkemedel används på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Genom tjänster, stöd och tekniska lösningar kan följsamhet, motivation, uppföljning och andra faktorer viktiga för att läkemedlen ska göra störst nytta förbättras. Utvecklingen kan ske genom samverkan mellan professioner och mellan aktörer på apoteksmarknaden och vårdgivare. Apotekarsocieteten vill öka kunskapsläget och bidra med aktiviteter som främjar olika samarbeten mellan professioner inom apotek och sjukvård samt patienter.

Ett sätt att uppmärksamma och stödja detta är att dela ut stipendier för forskning inom området.

Samarbete

Apotekarsocieteten är också del av samarbetet Roller och ansvar i receptkedjan, ROAR, där Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Sveriges Farmaceuter & Vårdförbundet ingår.

God apotekssed

Apotekarsocieteten står bakom svenskt GPP, God apotekssed för apotek och sjukvårdsfarmaci i Sverige, tillsammans med Sveriges Apoteksförening. Klicka på länkarna för att läsa mer

Svensk GPP 2019

Svensk GPP 2019 – en översikt

Aktiviteter

2022 04 21 Roller för farmaceuter i vården – lansering av nationellt ramverk