Målbilder för receptarier och apotekare

Framtidens mer individanpassade läkemedel, en fragmenterad apoteks- och läkemedelsmarknad och en vård i förändring ställer nya kunskapskrav för flera yrkesgrupper. För apotekare och receptarier har avsaknaden av en nationell målbild varit en brist. Det har lett till en otydlighet vad de båda professionerna står för och på vilket sätt de bäst bidrar till en förbättrad utveckling och användning av läkemedel.

Apotekarsocieteten tog under 2016 initiativ till ett visionsarbete  för utveckling av den farmaceutiska kompetensen. Bakgrunden till arbetet var dels en motion vid Apotekarsocietetens fullmäktige samma år, men också den debatt som startats internationellt kring framtida innehåll i utbildningarna till apotekare och receptarie. En rapport från den internationella farmacifederationen FIP, publicerad 2013, pekar bl.a. på vikten av farmaceutisk kompetens i vårdteamet runt patienten (www.fip.org).

De förändringar som sker i vårt land inom läkemedelsindustri, apotek och sjukvård medför ett behov av att ytterligare stärka farmaciområdet i Sverige. Det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla kompetensen i en riktning mot de behov vi ser i framtiden nationellt och för apotekare även internationellt. Det gäller kompetens inom såväl läkemedelsutveckling som läkemedelsanvändning.

I arbetet har företrädare från samtliga universitet med utbildning inom området samlats dvs representanter från Uppsala, Umeå, Göteborg, Malmö och Kalmar. Forumet inbjöd också intressenter och avnämare att medverka till att fördjupa målbilderna. Här deltog Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter, Läkemedelsindustriföreningen samt Region Skåne.

Resultatet av arbetet är nedanstående målbilder för respektive utbildning.

Målbild för receptarier

Målbild för apotekare

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 61