Apotekarsocieteten tycker

För att få till stånd en för individ och samhälle bra utveckling och användning av läkemedel arbetar vi med opinionsbildning och remisser.

I vår opinionsbildning arbetar vi själva eller tillsammans med andra för att verka för att Sverige ska ha en fortsatt roll i den globala utvecklingen av läkemedel och för en ökad samverkan mellan professioner för en bra användning av läkemedel i hela vårdkedjan. Som en del i detta svarar vi varje år på remisser från myndigheter, departement med flera remissinstanser.

En viktig resurs i vårt opinionsarbete är föreningens medlemmar som via sektionerna är delaktiga i vårt arbete med remisser och övrigt opinionsarbete

Läs mer om vår opinionsbildning under Frågor vi driver.

Våra remissvar hittar du under Remisser.

Kontakt

Maria Mårfält
tf VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 44

Ingrid Helander
Kommunikationsansvarig
ingrid.helander@apotekarsocieteten.se Tel. 076 535 55 28