International Clinical Trials Day – get together

Apotekarsocieteten på SvD Debatt om kliniska prövningar

I en debattartikel på SvD Debatt den 30 maj skriver Apotekarsocieteten med flera att införandet av avgift för kliniska prövningar som initieras av enskilda forskare inte stämmer överens med life science-satsningen. En avgiftshöjning för dessa studier kan leda till att antalet kliniska prövningar i Sverige minskar.  Författarna ger två förslag på tänkbara lösningar med adress till ansvariga ministrar vid socialdepartementet och utbildningsdepartementet. Dessa förslag innebär i korthet att:

  • Regeringen skyndsamt påbörjar arbetet med att förändra lagstiftningen så att akademiska kliniska prövningar även fortsatt är avgiftsbefriade.
  • Regeringen tillför medel till en statlig forskningsfinansiär, exempelvis Vetenskapsrådet, och att dessa medel görs tillgängliga för forskare som drabbas av denna avgift.

Artikeln är undertecknad av företrädare för Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, NEPI, LOK och Apotekarsocieteten.

Till debattartikeln på SvD Debatt (kan vara inloggningsskyddad)